aASitemap & Contact SitemapContact

Kwaliteitsmetingen

Vlaams Indicatoren Project

Om de kwaliteit van ons ziekenhuis te toetsen, werken we mee aan het VIP2 indicatorenproject (Vlaams Indicatoren Project voor Patiënten en Professionals). Dit is een initiatief van de Vlaamse overheid, de Vlaamse Vereniging van Hoofdgeneesheren, Zorgnet Vlaanderen en ICURO. Het doel is feedback te geven aan de ziekenhuizen over hun kwaliteit van zorg en waar nodig een stimulans te zijn om de zorgkwaliteit verder te optimaliseren.

Indicatoren maken het mogelijk om een welbepaald onderdeel van de kwaliteit in een ziekenhuis te meten en uit te drukken in een cijfer. Met die resultaten kunnen wij onszelf evalueren en bijsturen indien nodig. We publiceren de resultaten op deze website zodat u ons ziekenhuis kunt positioneren ten opzichte van de geldende richtlijnen en/of andere ziekenhuizen.

> naar boven

Welke indicatoren?

Ziekenhuizen nemen vrijwillig deel aan het VIP²-project. Dat betekent dat ze onderdelen van hun kwaliteit meten via indicatoren. Het gaat om een basisset van indicatoren die klinische processen en resultaten meten. De indicatoren werden geselecteerd door ontwikkelingsgroepen, samengesteld uit onder meer klinisch experten van de betrokken discipline, vertegenwoordigers van beroepsorganisaties en wetenschappers. De indicatoren zijn ingedeeld in verschillende domeinen:

  • Borstkanker (oncologie): indicatoren over overleving na 5 jaar, diagnose, behandeling en preventie.
  • Patiëntenervaringen: tevredenheid van de patiënten over de zorg, patiëntgerichtheid van de ziekenhuiswebsites
  • Ziekenhuisbreed domein zoals heropnames, medicatieveiligheid, basisvereisten handhygiëne bij zorgverleners, vóórkomen van de ziekenhuisbacterie, correcte identificatie van patiënten, gebruik van een checklist voor veilige operaties
  • Moeder en kind: indicatoren over keizersneden, borstvoeding, opname van zuigelingen, heropnames en aanpak van kindermishandeling.
  • Orthopedie (heup- en knieprothesen): indicatoren over transfusiegraad, verblijfsduur, revisies en tijdigheid van zorg.
  • Cardiologie (hartinfarct): indicatoren over sterfte (mortaliteit), gebruik van ACEI-inhibitoren of ARB-therapie, gebruik van aspirine, gebruik van bètablokkers.

Wij nemen deel aan de metingen voor alle VIP²-indicatoren.

> naar boven

Onze resultaten

Sinds 2014 ontvangen wij rapporten van de metingen van onze indicatoren. De eerste resultaten die werden bekendgemaakt, betreffen de indicator borstkankerzorg. De resultaten kunnen vergeleken worden met die van de 42 andere Vlaamse ziekenhuizen die aan het project hebben deelgenomen op de website www.zorgkwaliteit.be

> naar boven

Indicatoren Vlaams Ziekenhuis Netwerk Leuven

Sinds 2010 maakt het Vlaams ziekenhuisnetwerk KU Leuven kwaliteitsindicatoren op om de kwaliteit van de zorg in alle 19 ziekenhuizen van het netwerk verder te verbeteren. Op de website van het Vlaams ziekenhuisnetwerk KU Leuven staan de globale resultaten van zes indicatoren, elk vergezeld van het streefcijfer (benchmark). Bij de zes gepubliceerde indicatoren zijn onder andere de frequentie van doorligwonden en het voorschrijven van aspirine aan patiënten die het ziekenhuis verlaten na een hartinfarct. 
 

> naar boven

Zorginspectie

Sinds 2010 maakt het Vlaams ziekenhuisnetwerk KU Leuven kwaliteitsindicatoren op om de kwaliteit van de zorg in alle 19 ziekenhuizen van het netwerk verder te verbeteren. Op de website van het Vlaams ziekenhuisnetwerk KU Leuven staan de globale resultaten van zes indicatoren, elk vergezeld van het streefcijfer (benchmark). Bij de zes gepubliceerde indicatoren zijn onder andere de frequentie van doorligwonden en het voorschrijven van aspirine aan patiënten die het ziekenhuis verlaten na een hartinfarct. 
 

> naar boven