aASitemap & Contact SitemapContact

Factuur voor een raadpleging of een onderzoek

Uw factuur wordt verstuurd

 • Ongeveer twee maanden na uw raadpleging of onderzoek ontvangt u de factuur in uw brievenbus.
 • De kosten van de raadpleging worden volledig aan de patiënt gefactureerd. Voor een gewone raadpleging geldt de derdebetalersregeling niet, zoals bij een hospitalisatie of dagopname het geval is. Het ziekenfonds betaalt u achteraf een gedeelte van de kosten terug.
 • Voor de meeste onderzoeken geldt de derdebetalersregeling wel en ontvangt u alleen de factuur voor betaling van het remgeld (aandeel van de patiënt in de kosten). Het ziekenhuis stuurt de factuur voor het aandeel van het ziekenfonds rechtstreeks naar uw ziekenfonds. 
 • Bij de factuur voor de raadpleging zit een ‘getuigschrift voor verstrekte hulp – Model D’ (groen attest).
 • Breng dit attest binnen bij uw ziekenfonds om een wettelijke tegemoetkoming te bekomen.
 • Bij patiënten die genieten van een verhoogde tegemoetkoming van de ziekteverzekering, worden de raadplegingen wél in derdebetaler aangerekend. Ze ontvangen geen groen attest bij hun factuur.> naar boven

Ereloon en ereloonsupplement

 • Op de factuur staat het ereloon of honorarium van de geraadpleegde arts. Erelonen of honoraria zijn vergoedingen die artsen, tandartsen, kinesitherapeuten, vroedvrouwen, logopedisten aanrekenen voor hun prestaties.
 • Voor de medische verrichtingen bestaat een verbintenistarief, dat is een vast basisbedrag dat overeengekomen werd door de artsen en ziekenfondsen.
 • De tarieven voor de artsenerelonen en het persoonlijk aandeel ten laste van de patiënt zijn wettelijk vastgelegd door het RIZIV.
 • Artsen die de overeenkomst met de ziekenfondsen over de hoogte van de erelonen niet hebben ondertekend, mogen een ereloonsupplement aanrekenen bovenop hun honorarium.
 • Het ziekenfonds betaalt deze ereloonsupplementen niet terug..
 • Op de factuur staat de code van de conventiestatus van de arts vermeld. Deze bepaalt of de arts al dan niet een ereloonsupplement mag aanrekenen.
 • Raadpleeg de conventielijst om te weten welke artsen niet-, volledig en gedeeltelijk geconventioneerd zijn.

CODE

CONVENTIESTATUS

ERELOONSUPPLEMENT

C
NC
PC

volledig geconventioneerde arts
niet-geconventioneerde arts
gedeeltelijk geconventioneerde arts

Geen ereloonsupplement
Ereloonsupplement
Ereloonsupplement in bepaalde tijdsblokken

Supplementen radiologische onderzoeken
Op alle radiologische onderzoeken (RX, CT, MRI, echografie) wordt een supplement van 15% aangerekend. Uitzondering zijn de volgende MRI-onderzoeken, waarvoor een vast supplement van € 40 geldt:

 • skelet - spieren
 • hersenen - hals
 • buikholte

Een onderzoek aan conventietarief is mogelijk onder voorwaarden, nl. met een wachttijd en zonder keuze van arts.> naar boven

Uw factuur betalen

 • U moet uw factuur binnen de 14 dagen na factuurdatum betalen.
 • Heeft u vragen over uw factuur? Contacteer dan de dienst patiëntenfacturatie op (t) 016 80 95 65 (8-12 u. en 12.30-16 u.) of per mail patientenfacturatie@rztienen.be
 • Heeft u vragen over een betalingsherinnering of heeft u betalingsproblemen? Contacteer dan de dienst debiteuren op (t) 016 80 95 66 (10-12 u.) of dienstdebiteuren@rztienen.be

Heeft u een klacht in verband met uw factuur?
Stuur uw klacht uiterlijk 8 dagen na ontvangst van uw factuur (met vermelding van factuurnummer en omschrijving van de klacht) naar RZ Heilig Hart Tienen vzw, Kliniekstraat 45, 3300 Tienen.> naar boven

U bent niet aangesloten bij een Belgisch ziekenfonds?

De kosten van de raadpleging of onderzoek worden volledig aan de patiënt gefactureerd, tenzij u een bewijs kunt voorleggen dat een derde instantie uw factuur ten laste neemt.

Lees ook de folder: Ziekenhuiskosten zonder ziekteverzekering> naar boven

Wat bij een arbeidsongeval?

Het ziekenhuis verstuurt de factuur voor het volledige bedrag naar de verzekeringsinstelling van uw werkgever als u ons volgende gegevens bezorgt:

 • naam en adres werkgever
 • naam en adres verzekeringsmaatschappij werkgever
 • polisnummer
 • datum arbeidsongeval
 • bewijs van tenlasteneming door de verzekering

Zonder dit bewijs van tenlasteneming zullen de kosten volledig aan de patiënt worden gefactureerd.> naar boven

OCMW/Fedasil

De factuur wordt rechtstreeks naar uw OCMW verstuurd, indien u beschikt over:

 • identiteitskaart of legimitatiebewijs
 • waarborgkaart en/of betalingsverbintenis van uw OCMW of Fedasil> naar boven