aASitemap & Contact SitemapContact

Patiëntveiligheid

RZ Heilig Hart Tienen beschouwt patiëntveiligheid als een topprioriteit. Zo neemt het ziekenhuis actief deel aan het “Contract Kwaliteit en Patiëntveiligheid” van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, en lopen er tal van projecten om de patiëntveiligheid te verhogen. De belangrijkste pijlers zijn:
• de centrale rol en actieve deelname van de patiënt
• het preventieve karakter
• een open en transparante communicatie
• bereidwilligheid tot actieve deelname van alle medewerkers en artsen
• constructieve samenwerking tussen de medewerkers van verschllende afdelingen
• ondersteuning door het directiecomité, door het vrijmaken van middelen en het investeren in medewerkers

> naar boven

Initiatieven in het ziekenhuis

Patiëntveiligheidskaart
Elke gehospitaliseerde patiënt vindt op zijn kamer een patiëntveiligheidskaart met tips om twijfel of verwarring bij de patiënt rond behandeling en medicatie te voorkomen, en om (val)incidenten te voorkomen. Ze benadrukt ook het belang van het dragen van een identificatiebandje en handhygiëne, en de strikte opvolging van adviezen van de zorgverleners. Deze kaart heeft niet de bedoeling om de verantwoordelijkheid voor patiëntveiligheid door te schuiven naar de patiënt. Wel streeft het ziekenhuis hiermee naar een actieve medewerking van de patiënt om samen de veiligheidscultuur te versterken.

Identificatiebandjes
In ons ziekenhuis wordt veel aandacht besteed aan patiëntenidentificatie. Alle patiënten krijgen bij opname een identificatiebandje.
Onze zorgverleners vragen regelmatig de naam en geboortedatum van patiënten en controleren de identificatiebandjes aan de pols, bv. bij medicatie, bloedafname, infuus, onderzoek, ingreep. Wij voeren periodiek controlemetingen uit op aanwezigheid, leesbaarheid en correctheid van gegevens op de bandjes.

Safe surgery checklist
Sinds 2011 wordt ook de safe surgery checklist gehanteerd. Zorgverleners dienen een heel aantal items te controleren vooraleer een patiënt een operatie ondergaat. Wetenschappelijk onderzoek toont immers aan dat deze acties de veiligheid van patiënten aanzienlijk verhoogt. Het gebruik van de checklist wordt opgevolgd via periodieke metingen en optimalisaties.

Hoog Risico Medicatie
Hoog risico medicatie zijn geneesmiddelen die een verhoogd risico inhouden op ernstige tot zeer ernstige schade bij de patiënt bij verkeerdelijk gebruik. Vanwege het hoge risico voor de patiënt nemen we specifieke voorzorgsmaatregelen om incorrect gebruik te voorkomen en besteden we veel aandacht aan dit thema.

Transmurale zorgverlening
Het belang van transmurale zorgverlening (multidisciplinaire zorg die geleverd wordt door meerdere hulpverleners in een buiten het ziekenhuis) neemt steeds toe. Een voorbeeld hiervan is het zorgpad voor geplande keizersnede dat uitgewerkt werd in samenwerking met met Kind & Gezin, vroedkundigen in de thuiszorg en andere eerstelijnsorganisaties.

> naar boven

Hoe kun je als patiënt zelf mee waken over veilige zorg?

Op de website van het Vlaams Patiëntenplatform krijg je enkele tips om als patiënt mee te waken over de veiligheid van je zorg.

> naar boven

Incidenten melden

Incidenten zijn onbedoelde voorvallen die de veiligheid van de patiënt in gevaar brachten of hadden kunnen brengen. Procedures, kwaliteitsmetingen en andere instrumenten moeten onze zorg zo veilig mogelijk maken. Sinds 2008 hebben we een elektronisch veiligheidsmanagementsysteem waarin artsen en medewerkers (mogelijks) gevaarlijke situaties of (bijna)-incidenten op hun afdeling of dienst kunnen melden. We focussen op de continue verbetering van onze processen om dergelijke incidenten in de toekomst te voorkomen. Daarom streven we een open cultuur na waarin medewerkers systematisch melden.

Wil u als patiënt een incident melden als gevolg van een medische handeling, een hospitalisatie of een medisch onderzoek, dan kunt u hiervoor terecht bij de ombudsdienst.

> naar boven